Khóa học Web Api C# + AngularJs

PHẦN 1: TỔNG QUAN VỀ MỘT ỨNG DỤNG WEB, LÀM CHỦ C# - LẬP TRÌNH OOP

TỔNG QUAN VỀ MỘT ỨNG DỤNG WEB

- Xây dựng web cơ bản

- Giới thiệu tổng quan

- Hướng dẫn học viên tạo 1 website bán hàng đơn giản bao gồm các chức năng cơ bản như CRUD, listing

LÀM CHỦ C# - LẬP TRÌNH OOP

- Kiểu dữ liệu cơ sở - biến hằng – toán tử

- Cấu trúc điều kiện trong C#

- Cấu trúc lặp trong C#

- Xây dựng phương thức

- Kiểu cấu trúc (struct), Enum

- Mảng

- Exception Handling

- Tính kế thừa trong OOP

- Tính đa hình trong OOP

PHẦN 2: XÂY DỰNG GIAO DIỆN WEBSITE CHUYÊN NGHIỆP

- Xây dựng giao web với HTML, CSS, HTML5, CSS3, Javascript

- AngularJs cơ bản + nâng cao

- sử dụng thư viện bootstrap để xây dựng giao diện làm việc với layout web HTML, HTML5 định dạng kiểu nội dung hiển thị với CSS, CSS3

- Tăng tương tác người dùng và xử lý sự kiện với javascript

- Cách viết và debug, Làm việc với form, Ajax, Làm việc với jquery

- jQuery Effects, jQuery HTML, jQuery Ajax

 

PHẦN 3: XÂY DỰNG ỨNG DỤNG WEB API (ASP.NET MVC) VỚI ANGULARJS

TƯƠNG TÁC CSDL VỚI SQL SERVER

- Tổng quan SQL Server

- Tổng quan EF

- Thao tác dữ liệu với EF

- Tổng quan WCF

- Kết nối CSDL và truy xuất dữ liệu

- Đọc, ghi dữ liệu

XÂY DỰNG WEB VỚI MVC

- Introduction

- ASP.NET MVC Architecture

- Defining the Model

- Controllers and Actions

- Views

- Routes and URLs

- HTML Helpers

- Data Validation

- Web API

- Thực hành Web API

- Ajax and Client Scripting

- Security

- Deployment

- Thực hành xây dựng web với mvc

KẾT QUẢ ĐẠT ĐƯỢC

Sau khi hoàn thành khóa học lập trình asp.net học viên sẽ:

- Nắm được góc nhìn tổng quan về một ứng dụng website:

- Có nền tảng kỹ thuật lập trình vững chắc với ngôn ngữ C#

- Sử dụng các thư viện toán học, chuỗi, thời gian… được cung cấp sẵn trong .Net Framework

- Sử dụng cấu trúc điều kiện, cấu trúc lặp trong C#

- Biết cách xây dựng phương thức

- Sử dụng kiểu cấu trúc, enum, mảng

- làm chủ lập trình hướng đối tượng (OOP)

- Tính kế thừa trong OOP

- Tính đa hình trong OOP

- Làm việc với tập tin: text, xml

- Collection và Generic

- Thực hành lại toàn bộ các kiến thức đã học về C#

- Hiểu và vận dụng các kiến thức cơ bản về lập trình

- Rèn luyện phong cách và kỹ năng cơ bản về lập trình

- Xây dựng giao web với HTML, CSS, HTML5, CSS3, Javascript, Jquery, Ajax

- sử dụng thư viện bootstrap để xây dựng giao diện

 - Sử dụng thành thạo hệ quản trị CSDL SQL Server, trao đổi với CSDL thông qua Entity Framework

- Xây dựng ứng dụng web hướng dịch vụ (WCF).

- Xây dựng và triển khai ứng dụng Web ASP.NET

- Sử dụng thành thạo các điều khiển ASP.NET

- Lập trình theo hướng đối tượng

- Giúp học viên nắm được kiến thức về MVC trong ASP.NET

- Thực tế MVC được sử dụng ra sao?

- Áp dụng thêm nhưng design pattern nào?

- Áp dụng thêm những thư viện phù hợp: auto mapper, dependency injection...

- Nắm vững quy trình hoạt động của mô hình MVC

Các kỹ năng thiết thực

 Hướng dẫn tích hợp CKEditor, CKFinder (Trình soạn thảo văn bản,  trình quản lý file)

 Tìm kiếm + phân trang Jquery Ajax

 Thanh toán trực tuyến qua cổng thanh toán (VnPay, VTCPay, Momo)

 Import dữ liệu từ Excel vào Database, export dữ liệu từ Database ra Excel

 Lập lịch gửi Email Marketing

 Xây dựng biểu đồ báo cáo dùng Chart.js

 Tạo báo cáo, in file PDF sử dụng Crystal Report

 Chữ ký điện tử, chữ ký số (Các loại mã: MD5, SHA1, SHA256, RSA).

 Bảo mật an toàn truy cập web (Antiforgery Token, Captcha)

 Phân quyền tối ưu, chặt chẽ

 Chat Realtime (SignalR)

 Tạo và sử dụng QRCode

 Tạo template gencode dùng T4 Tenplate

 Cơ chế hoạt động của Ví điện tử Momo

 

Đăng ký liền tay, nhận ngay ưu đãi

Để biết thông tin chi tiết khóa học, xin vui lòng liên hệ với thông tin sau

Liên hệ: Mr.Thanh - 0972878870

Email: eduglobal.master@gmail.com